Akebi A 47 year old female red Plains Kaasht
Cuthach A 115 year old male green Plains Kaasht
Raishikyuu A 42 year old male blue Plains Kaasht
Terbeker A 172 year old male purple Plains Kaasht